Ordförrådsutveckling hos elever i skolår 2 och 3: En utvärdering av träning med retrieval practice vid inlärning av nivå-2-ord

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: I denna magisteruppsats redovisas en studie, där 22 elever i skolår 2 och 3 (genomsnittlig ålder = 8 år och 8 månader) fick individuell träning med elevvänliga ordförklaringar. Orden utgjordes av nivå-2-ord, det vill säga mer eller mindre abstrakta ord som typiskt är ämnesneutrala och som är centrala för läsförståelsen. Syftet med uppsatsen är att jämföra effekten av två konkurrerande träningsprinciper: retrieval practice (RP) och upprepad exponering (UE). RP bygger på att den som ska lära sig något får möjlighet att vid upprepade tillfällen testa hur mycket hen kommer ihåg av det som ska läras in, redan under inlärningsfasen. I studien fick eleverna försöka komma ihåg vad målorden betyder respektive, vid en presenterad förklaring, komma ihåg vilket målord som passar med förklaringen. Vid den konkurrerande träningsprincipen UE blev eleverna vid upprepade tillfällen mer passivt exponerade för målorden och deras betydelser. Här fick eleverna möta orden vid fler tillfällen än i RP-träningen, dock utan att under träningen försöka återkalla ordens betydelser. Resultatet av träningen utvärderas utifrån pre- och posttestning, där posttestningen skedde en vecka efter träningen. Här mättes elevernas förmåga att förklara målorden respektive att tillämpa sin förståelse av orden i ett icke-tränat sammanhang. Analysen visar att elevernas ordkunskap förbättrades mest efter träningen med RP, både när det gäller att förklara orden och att tillämpa sin förståelse av orden. Även träningen med UE ledde till starkare prestationer i båda uppgifterna, om än i lägre grad. I studien användes också kontrollord, som alltså inte tränades men som ingick i pre- och posttestningen. I fråga om dessa ord skedde ingen signifikant förbättring. Sammanfattningsvis konstateras alltså en positiv träningseffekt oavsett träningsvillkor, om än större effekt av träningen med RP. Studiens fynd är i linje med tidigare forskning om RP, där styrkan med metoden konstaterats både vid inlärning generellt och specifikt kopplat till ordkunskap. Den aktuella studien visar också att metoden är tillämplig på nivå-2-ord redan i skolår 2 och 3.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)