Kontroversiella ämnen i samhällskunskap i gymnasieskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Ett centralt mål för ämnet samhällskunskap är att skolan ska lyfta och arbeta med ämnen som kan anses vara kontroversiella. Kontroversiella ämnesområden är baserade på individens ställningstagande och värderingar i olika ämnen och frågor. Syftet med denna undersökning är att med hjälp av kvantitativ webbenkätundersökning, teorier och tidigare forskning, undersöka lärarnas erfarenheter och synsätt kring olika kontroversiella frågor. Resultatet från enkätsvaren visar att olika centrala begrepp i ämnet samhällskunskap, som till exempel makt, politik, genus och jämställdhet, kan ses som kontroversiella och kan skapa spänningar i klassrummet. Lärare i undersökningen upplevde att de kontroversiella ämnesområdena skiljdes åt beroende på elevgrupp och vilken skola man arbetade på. Lärare nämner effektiva metoder och strategier som de använder i samband med undervisning om kontroversiella ämnesområde. Metoderna som lärare använde sig av bygger på olika kommunikationsstrategier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)