Växtval för regnbäddar : en gestaltning för en regnbädd i Rosendal, Uppsala

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: En av de funktioner grönytor fyller är att ta hand om och infiltrera vatten. När städer i världen växer, ökar mängden hårdgjorda ytor. Det innebär att avrinningen blir större och därmed även mängden dagvatten som behöver tas omhand. På grund av klimatförändringarna förväntas dessutom nederbörden stundtals bli mer intensiv. Regnbäddar har tagits fram som en metod för att hantera vattenflöden och minska belastningen på städers dagvattenledningssystem. Genom att anlägga nedsänkta växtbäddar i anslutning till hårdgjorda ytor kan dagvatten ledas in till bädden där det kan fördröjas och sedan antingen infiltrera ner i marken eller ledas vidare. Med tanke på bäddarnas goda infiltrerande förmåga skapas särskilda växtförutsättningar. Växterna ska klara längre perioder av torka samtidigt som att vattnet i bädden stundtals kan komma att bli stående. I denna rapport presenteras listor med växter som kan lämpa sig för gestaltning av regnbäddar i Uppsalatrakten. För att visa på hur växtlistorna kan tillämpas presenteras också en gestaltning för en regnbädd i Rosendal, Uppsala. Gestaltningen utgick bland annat från att den skulle vara praktfull med en variation av arter, ha årstidsvariationer såsom vinterståndare och att den skulle ta hänsyn till omgivningen. Detta genom att verka avskiljande mellan gata och trottoar samtidigt som att sikten mellan trafikanter inte ska hindras alltför mycket. Det finns många faktorer som påverkar regnbädden såsom ståndort, vilken varierar mycket från plats till plats. Därför finns ingen garanti på att växterna kommer att fungera bra i bädden. Förslaget behöver testas i praktiken för att faktiskt se om det är lämpligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)