"Man får lite grann kräkas på sina närmsta kollegor och sen får man bara gå vidare" : en studie om implementering av Lgr 11

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: André Lundmark; Per Kjellgren; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie var att kartlägga hur fyra stycken lärare i grundskolan inom ämnet idrott och hälsa hanterat övergången från Lpo 94 till Lgr 11. Följade är frågeställningarna:

  • Hur har lärarna upplevt arbetet med implementeringen av Lgr 11?
  • Vilka attityder har lärarna till den nya Läro- och kursplanen?
  • I vilken mån tror lärarna att deras arbete kommer att förändras med Lgr 11?

Metod

Då syftet med arbetet var att kvalitativt undersöka en förändringsprocess i skolan och således användes en ändamålsenlig metod. Vi valde att utföra intervjuer med en öppet riktad struktur där antalet intervjuer var fyra stycken. Urvalet av idrottslärare från grundskolan var ett bekvämlighetsurval och vi valde medvetet lärare med olika lång erfarenhet inom yrket. Samtliga respondenter arbetar inom Stockholms län. Intervjuerna bearbetades och analyserades med utgångspunkt från ett antal förändringsfaktorer i ett teoretiskt ramverk.

Resultat

Lärarna har fått olika sorters adekvat hjälp och framhåller framförallt vikten av ett ämneskollegium som verktyg för deras arbete, vilket inkluderar förändringar. De som inte hade tillgång till ämneslag på skolan sökte substitut för det externt. Respondenterna är i samtliga fall ense om att strukturen blivit tydligare i läroplanen men oense vad gäller bedömning och tolkningsutrymme. De tre mest erfarna lärarna anser att läroplansbytet var efterfrågat och nödvändigt samt att det kan jämna ut skillnader mellan skolor då undervisningen inom idrott och hälsa strukturerats av det centrala innehållet. Alla lärare påpekar emellertid att problemet med att hinna se, prata och bedöma alla elever i tillräcklig utsträckning kvarligger även med Lgr 11. Samtliga framhåller att förändringen är pågående.

Slutsats

Möjligheten till kompetensutbyte med lärarkollegor i ämnet är av högsta prioritet för respondenterna vid förändring. Ämneslag är därför att föredra framför arbetslag då det behandlar ämnets detaljnivå samt att delaktighet ger motivation. Hanteringen av denna förändringsprocess har också underlättats av att lärarna känner att de fått rikligt med information om implementeringen. Sedan kan faktorer som anses viktiga vid förändring också gälla för förändringar i ämnet idrott och hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)