Myternas roll i modern marknadsföring : en kulturanalys av Telenors reklamfilmer ur ett konsumtionsteoretiskt och mytologiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen Myternas roll I modern marknadsföring: En kulturanalys av Telenors familjereklam ur en konsumtionsteoretisk och mytologisk perspektiv är författad av Johan Olsson Wounsch och Johan Ringshagen. Det här är en kulturell analys med syfte att undersöka hur sociala och kulturella värderingar återspeglas genom reklamfilmer som bygger på berättande teknik - storytelling - som medel för att nå sina målgrupper. Studien är inriktad på det nordiska teleföretaget Telenor och deras reklamfilmer om Sören och hans familj med tonvikt på hur kulturella värderingar förmedlas genom de historier som presenteras i filmerna. Vi fokuserar också på hur reklamen representerar myter om olika karaktärer och kulturfenomen. Det teoretiska ramverket utgörs av teorier om konsumentkultur och konsumenters behov samt teorier om myter och svensk kulturtradition. Analysen har genomförts på ett kvalitativt semiotiskt sätt med fokus på att samla teman som kan kopplas till våra frågor. Analysen visar att denna moderna typ av tv-reklam medierar värderingar och myter som beskriver en typisk svensk karaktär och livsstil. Den visar också att de presenterade myterna bär budskap om en kamp mellan gott och ont, men också att denna typ av berättande kommersiella innehåller dolda budskap om tradition, intimitet och familjevärden. Uppsatsens syfte är att identifiera diskurser genom semiotisk analys för att få en ökad förståelse för den nuvarande svenska kulturen genom ett perspektiv baserat på en hypotes att mänsklig handling och reaktion är en följd av ett undermedvetet sökande efter intimitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)