Fysisk aktivitet och aktivitetsvärde för personer med stressrelaterad ohälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

Sammanfattning: Bakgrund: Fysisk aktivitet har beprövad positiv effekt för personer med stressrelaterad ohälsa men är inte välstuderat inom Aktivitetsvetenskap. Syfte: Syftet var att beskriva vilka typer av fysisk aktivitet personer med stressrelaterad ohälsa ägnar sig åt, i vilken omfattning de utförs samt beskriva vilka aktivitetsvärde personer med stressrelaterad ohälsa upplever i samband med fysisk aktivitet. Metod: Datainsamling utfördes via webbenkät med 23 frågor om rekommendationer, typer av fysisk aktivitet och aktivitetsvärde (OVal-9). 5 män och 54 kvinnor med stressrelaterad ohälsa, från Sverige, rekryterades genom digitala forum. Resultat: Majoriteten (67,8%) uppfyllde inte rekommendationerna för fysisk aktivitet. Mest frekvent utfördes Livsstilsrelaterad- (flertal gånger i veckan) och Rekreativ fysisk aktivitet (enstaka gånger i veckan). Aktivitetsvärde (1-7) skattades generellt lågt (median=3). Fitnessrelaterad fysisk aktivitet hade högst konkret värde (median=5) och Rekreativ fysisk aktivitet högst totalvärde (median=4). Slutsats: Utökad förståelse för hur personer med stressrelaterad ohälsa utför fysisk aktivitet, vilka typer av fysisk aktivitet som utförs och hur utförandet upplevs, kan vägleda anpassningar för att fysisk aktivitet ska inge högre upplevt aktivitetsvärde samt upplevas mer meningsfullt. Vilket kan resultera i fortsatt och utökat engagemang i fysisk aktivitet, minskat stillasittande och bidra till ökad upplevelse av aktivitetsbalans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)