Höghastighetsjärnvägar i Sverige: En samhällsekonomisk analys

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Studien fokuserar på rollen av samhällsekonomisk analys (CBA) i relation till stora offentliga infrastrukturinvesteringar. Målet är att diskutera utförandet och användningen av CBA i planeringsprocessen för en höghastighetsjärnväg i Sverige. Genom en samhällsekonomisk analys av det svenska höghastighetsprojektet samt en diskussion om CBA i förhållande till stora infrastrukturinvesteringar i den offentliga sektorn ges bättre insikt i beslutsprocessen för offentliga investeringar. Den genomförda samhällsekonomiska analysen resulterar i ett nettonuvärde på -303 miljarder kronor och en nettonuvärdeskvot på -0,74, vilket gör investeringen "mycket olönsam" enligt Trafikverkets bedömningsmall. Slutsatsen dras att CBAs resultat inte nödvändigtvis har en stark inverkan på huruvida ett projekt genomförs eller inte, eftersom det finns andra faktorer som också påverkar på beslutsfattares värdering av en investering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)