”Om alla tar sitt ansvar så kommer vi tillsammans att klara den här krisen” : En kritisk diskursanalys om framställningen av Covid-19-pandemin

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att studera hur massmedia, myndigheter och hur allmänheten konstruerar bilden av Covid-19-pandemin. Studien baseras på 31 artiklar från Aftonbladet och Dagens Nyheter digitala plattformar samt på sju stycken myndighetstexter från Regeringen, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Även en rapport från 1177 Vårdguiden har studerats. Studien bygger även på kommentarer från allmänheten på Folkhälsomyndighetens Facebook sida. Studien har utförts med en kritisk diskursanalys som metod och Norman Faircloughs tredimensionella modell. Resultatet av analysen har satts i relation till Ulrich Becks teori om risksamhälle och Manuel Castells teori om informationsåldern för att få en djupare tolkning av hur rapporteringen av Covid-19 framställs ur ett sociologiskt perspektiv. I resultatet av denna studie framkommer det att tre diskurser är särskilt framträdande, dessa är den medicinska diskursen, ansvarsdiskursen samt vi-och-de diskursen. Utifrån betydelsefulla ordval i dimensionen Text har vi funnit dessa diskurser som formas och formar bilden av Covid-19. Vi har bland annat funnit att främlingsfientlighet och klasstillhörighet är betydande faktorer som skapat konsekvenser för personer under pandemin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)