Sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av patienter med Covid-19 : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Bakgrund: Covid-19 är en pågående global pandemi, som orsakats av ett nyupptäckt coronavirus. Ett allvarligt problem under pandemin har varit dålig planering, förberedelse och ledarskap. Detta inkluderar förbiseendet av att säkerställa bland annat skyddsutrustning och materiella resurser. I tidigare studier om sjuksköterskors upplevelser vid infektionsutbrott framkommer det svårigheter och utmaningar såsom negativa känslor, brist på kunskap samt information. Det finns få studier om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Covid-19. Det är därför viktigt att studera sjuksköterskornas upplevelser i Covid-19 pandemin för att underlätta omvårdnadsarbetet samt ta lärdom av upplevda utmaningar och svårigheter inför kommande infektionsutbrott. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att sammanställa sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnadsarbete i anslutning till patienter med Covid-19. Metod: Litteraturstudien bygger på kvalitativa artiklar. Databaserna Cinahl och PubMed har använts vid datainsamling. Tolv artiklar valdes ut till litteraturstudiens resultat med hjälp av inklusionskriterier och exklusionskriterier. Samtliga artiklar i resultatet kvalitetsgranskades och resulterade i åtta artiklar med hög kvalitet samt fyra artiklar med medelhög kvalitet. Dataanalysen genomfördes utifrån en innehållsanalys. Resultat: I resultatet identifierades två kategorier; Upplevelser av faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetssätt och Upplevelser av organisatoriska faktorer. I varje kategori identifierades tillhörande subkategorier. Konklusion: Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde negativa känslor, utmaningar och svårigheter i samband med omvårdnaden av patienter med Covid-19. För att undvika detta upplevde sjuksköterskorna att de behövde tydliga riktlinjer, tillgång till resurser, stöd, information och kunskap för att erbjuda en säker vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)