Vad säger forskning om hur barnkonventionen synliggörs i svensk skola?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på forskning kring frågeställningen: Vad säger forskning om hur barnkonventionen synliggörs i svensk skola? Arbetet är riktat till framtida och nutida pedagoger för att öka medvetandet om hur barnkonventionen gör sig synlig i skolan utifrån värdegrund och värdepedagogik. Vi presenterar också forskning kring samhällsdidaktiken och so-ämnenas betydelse för barns rättigheter. Vikten av pedagogens profession presenteras för att slutligen övergå till den framtida lagstiftningen av barnkonventionen och hur den kan spela roll för pedagoger och elever. I vårt resultat visar det sig finnas problematik kring värdegrunden då det idag finns mycket rum för läraren att tolka barnkonventionens rättigheter utifrån egna personliga erfarenheter. Framtida lagstiftning kan komma att göra rättigheterna tydligare för pedagogen att arbeta efter. Detta innebär att barnkonventionen arbetas på rätt sätt i so-ämnena där elever får praktisera sina rättigheter och införskaffa en global förståelse kring dem. Detta kan också vidare bidra till att barn ses som rättighetsinnehavare, vilket det idag i Sverige visat sig vara bristfälligt. Slutsatsen visar på hur skolan är en viktig arena för att arbeta med barns rättigheter och göra barn medvetna om sina rättigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)