Slite upplevelselandskap : att gestalta för biologisk mångfald

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: I detta arbete presenteras ett gestaltningsförslag för ett upplevelselandskap vid Västra brottet i Slite, ett 89 hektar stort och 45 meter djupt stenbrott på norra Gotland där det bryts kalksten för cementproduktion. Kalkindustrin beskrivs i Region Gotlands översiktsplan som en av öns basnäringar. Dock kommer denna ofta i konflikt med olika naturskyddsintressen och det finns områden som är utpekade både som riksintresse för naturvård och för värdefulla ämnen och mineraler. I Västra brottets närhet finns naturmiljöer där många rödlistade arter har inventerats. Kalkstensbrottet och dess miljöer med tidiga successionsstadier har potential att i framtiden bli en fristad för hotade arter som tidigare har gynnats av hävd och brukade marker. År 2021 beräknas brottet ha nått sin brytningsgräns och den befintliga efterbehandlingsplanen, med fokus på att införa naturhabitat från närliggande områden, slutförs. Detta arbete har sin utgångspunkt i denna komplexa och dynamiska miljö. En miljö där naturen möter det industriella kulturlandskapet. Arbetets syfte är kortfattat att ta fram ett gestaltningsförslag för hur miljön i och kring ett kalkstensbrott kan tillgängliggöras och gestaltas. Med hjälp av ett flertal målpunkter sätts områdets upplevelsevärden och dess biologiska mångfald i fokus. Genom medverkan i Quarry Life Award 2014, en tävling med fokus på biologisk mångfald i stenbrott och täkter, har arbetet en tematisk avgränsning på just biologisk mångfald och hur den kan förmedlas. Under arbetets gång har inventeringar och analyser legat till grund för de metoder som tagits fram för arbetets olika delar. Besök i området har gjorts vid två tillfällen där bland annat platsers rumskänsla, siktlinjer och tillgänglighet analyserats. Samtidigt har samtal förts med lokala myndigheter, föreningar och företag. De teoretiska fördjupningar som görs i arbetet behandlar bland annat biologisk mångfald och efterbehandlingsplaner. Gestaltningsarbetet utgår från en vision som formulerades för att styra projektets riktning. Den sammanlagda kartläggningen av området resulterar i nio platser som väljs ut som målpunkter i landskapet. Dessa nio målpunkter, och hur de kan tillgängliggöras, utgör stommen i gestaltningen av ett upplevelselandskap. Resultatet som presenteras i arbetet är en gestaltning där kultur- och naturlandskapet och efterbehandlingen tillgängliggörs genom utökade stigar, spänger och målpunkter. Gestaltningens koncept utgår från stenbrottet där geometriska former och material från platsen återförs till området. Målpunkterna har gestaltats för att locka ut besökare i området och utöka områdets upplevelsevärden. För att informera om områdets biologiska mångfald har objekten placerats i olika biotoper och fått en utformning som underlättar upptäckten av hotade arter på platsen. I arbetets sista del diskuteras utmaningen i att hantera ett så stort område som alltid har varit och fortfarande är under stor påverkan av människan. Biologisk mångfald tas upp som ett brett ämne som har varit en utmaning att använda som en avgränsning eller metod. Att utgå från att gestalta målpunkter i landskapet för att locka besökare och informera om dess biologiska mångfald förklaras vara en metod som antas lyckas om projektet genomförs. I arbetet har ny mark brutits i att hantera ett befintligt stenbrott och hur det kan efterbehandlas. Den nya kunskapen har vävts samman med en minst lika krävande naturmiljö och allmänheten väntas genom gestaltningen få tillträde till detta natur- och kulturlandskap med nya estetiska värden och upplevelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)