Gruppdynamik i klassrummet : en studie om hur lärare arbetar med gruppdynamiken i klassrummet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

Sammanfattning:

Vi har gjort en kvalitativ studie om hur lärare arbetar med gruppdynamiken i klassrummet. Vi utförde fyra intervjuer vilka utmynnade i fyra huvudområden: definition på gruppdynamik, synen på ledarskap, lärares strategier och kopplingen mellan inlärning och gruppdynamik. Informanternas bakgrund varierade från att enbart ha arbetat några år i yrket, till att ha 40 års erfarenhet. Vårt syfte med studien var att undersöka vilka strategier lärare använder när de arbetar med en grupp elever för att åstadkomma ett bra gruppklimat. Vi ville även synliggöra lärares tankar kring sitt ledarskap samt deras syn på kopplingen mellan inlärning och gruppdynamik. Huvudresultatet i vår studie visar att ledarskap är centralt i det gruppdynamiska arbetet. Däremot har vi sett att det finns stora skillnader mellan hur lärare utövar sitt ledarskap. Tydlighet och humor var två av de ingredienser som ansågs vara viktiga. Att det finns en koppling mellan inlärning och gruppdynamik framkom tydligt, men på vilket sätt hade våra informanter svårt att beskriva med ord. Det gruppdynamiska arbetet får aldrig stanna av, lärare måste kontinuerligt fortsätta med det arbetet med hjälp av olika strategier.

We have performed a qualitative study of how teachers work with group dynamics in the classroom. We made four interviews that turned out in four main themes: the definition of group dynamics, the view of leadership, teachers´ strategies and the connection between learning and group dynamics. The level of experience among the informants varied between only a couple of years up to more than 40 years in the profession. The study was carried out to investigate what strategies teachers use when they work with a group of students to create a good group climate. We also wanted to make visible the teachers´ thoughts when it comes to leadership and also their view of the connection between learning and group dynamics. The main result of our study shows that leadership is central in group dynamic work. However, we have seen big differences between how teachers practice their leadership. Plainness and humour are two of the ingredients that considered important. That there is a connection between learning and group dynamic appeared very clear but in which way was hard for our informants to describe with words. The group dynamic work must never stop but teachers have to continuously keep the work going using different strategies.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)