Hur människor med rysk bakgrund i Sverige navigerar det föränderliga medielandskapet

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

Sammanfattning: Abstrakt  Examensarbete inom medie- och kommunikationsvetenskap (15HP) Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) Fakulteten kultur och samhälle  Malmö Universitet  Titel: Hur människor med rysk bakgrund i Sverige navigerar det föränderliga medielandskapet. Författare: Oliver Söderström Handledare: Matts Skagshöj Examinator: Margareta Melin  Hösttermin: 2022 Syftet med denna studie är att undersöka hur ryska människor som bor i Sverige, navigerar dagens medielandskap i förhållande till det pågående kriget i Ukraina. Studiens mål är att undersöka hur personer med rysk mediebakgrund förhåller sig till situationen i Ukraina, och hur kontrasten mellan den ryska bakgrunden i förhållande till livet i Sverige har format hur de uppfattar och förstår världen genom media. Det empiriska materialet i denna studie är baserat på kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Analysmetoden fastställs senare genom en tematisk analys. Intervjuerna består av individer i åldrarna 27-47, som alla uppfyller kriterierna för att ha en bakgrund och nära kopplingar till Ryssland. Anledningen till dessa kriterierna är för att den här studien försöker förstå hur människor som utsätts för olika motsägelsefulla mediarepresentationer formar sig och skapar sina världsbilder. Den teoretiska ram som används i denna forskning är huvudsakligen baserad på den andra nivån av dagordningsteorin. Genom detta ramverk syftar denna studie till att förstå de bakomliggande motiven för vissa världsåskådningar baserade på dagordningsteorin samt tidigare forskning kring fake news och Post truth-perspektiv. Huvudfynden i denna studien drar slutsatsen att det finns två typer av världsbilder som är mycket motstridiga. Denna studien resonerar också att de motstridiga världsbilderna kan härstamma från olika nivåer av medie- och informationskompetens som de olika deltagarna besitter. I vissa fall visar denna studien att motstridiga världsbilder till och med kan ha liknande tillvägagångssätt när det gäller att hitta och lita på information. Centrala begrepp: informationskrig, dagordningsteorin, priming theory, fake news, propaganda, Internet Research Agency, post truth.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)