Den ideologiska freden - En konstruktivistisk förklaring till fred

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I den här uppsatsen problematiseras teorierna bakom den demokratiska freden. Uppsatsen presenterar en teoriutvecklande studie genom att introducera en konstruktivistisk förklaring till fred. Eftersom demokratiska länder fortfarande krigar i stor utsträckning, bara inte med varandra, utgår uppsatsen från att demokrati inte är den bakomliggande faktorn till fred. Analysen utgår från konstruktivistisk teori om identitet för att förklara samarbete och fred i internationella relationer. Länders gemensamma ideologiska tillhörighet betonas som anledningen till att stater inte krigar med varandra. För att bevisa detta empiriskt genomförs en kvantitativ studie av krig mellan världens kommunistiska stater sedan 1975 och framåt. Hypotesen är att kommunistiska länder inte krigar med varandra, men undersökningen urskiljer tre krig som motsäger denna hypotes. Dessa krig kan dock ses som undantag vilka förklaras med hjälp av konstruktivistisk teori. Slutligen presenteras teorin om den ideologiska freden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)