Produktplaceringens avtryck i en TV-serie

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien var att ge en utökad förståelse för hur användandet av produktplacering kan påverka tittarnas syn på en TV- serie. Metod: Ett avsnitt av den svenska TV- serien Solsidan användes på grund av dess omfattande kritik mot användandet av produktplaceringar. Empirin samlades in genom en kombination av enkäter och fokusgrupper där 21 respondenter deltog och där de fick se ett avsnitt ur serien. Teori: Teorier om minnesprocessen, varumärkeskännedom, informationshanteringsprocessen, olika dimensioner av produktplacering samt dess för- och nackdelar har använts för att sammanlänkas med studiens resultat. Slutsats: Produktplacering medförde ingen förändrad syn på TV- serien Solsidan av olika anledningar: A)    Samtliga respondenter hade en positiv inställning till produktplacering. B)    I snitt uppmärksammades endast 29 % av placeringarna. C)    De varumärken som uppmärksammades var mycket bra integrerade och påverkade inte tittarupplevelsen negativt. D)    Produktplaceringen gjorde handlingen mer realistisk och trovärdig då respondenterna kunde relatera till liknande händelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)