Sponsring - Varför det? En undersökning av vilka mål sponsorerna för Skånes tre allsvenska fotbollsklubbar har med sin sponsring

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka de mål som sponsorerna för Skånes tre allsvenska fotbollsklubbar har med sin sponsring. Metod: I vår uppsats använder vi oss utav ett deduktivt angreppssätt och en kvantitativ metod. Empiriinsamlingen sker genom en enkätundersökning. Teoretiska perspektiv: I vårt teoriavsnitt har vi använt oss av Grönkvist 14 motiv till sponsring, Jiffer & Roos modell enligt A-ERIC, CSR, intressentmodellen och övriga artiklar av forskare inom området sponsring. Empiri & Analys: Detta kapitel består av det data som vi insamlat via vår enkätundersökning och en analys utav den. Resultat: Resultatet av undersökningen visar vilka mål sponsorerna till de tre Allsvenska fotbollsklubbarna i Skåne har med sin sponsring. Resultatet ger även indikationer på skillnader i målsättning bland sponsorerna utifrån vilken marknad de agerar på och hur länge de har varit sponsorer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)