Skyddsvärda träd på Söderåsens Golfklubb

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

Författare: Kajsa Svensson; [2016]

Nyckelord: Biology and Life Sciences;

Sammanfattning: Golfbanor och biologisk mångfald, hör dessa ihop? Tidigare studier finns som visar på att golfbanor kan ha hög potential att bidra till biologisk mångfald. Söderåsens Golfklubb i Bjuvs kommun vill öka sin kunskap om den biologiska mångfalden på sin anläggning samt jobba för att gynna denna och önskade därför en kartläggning av vilka skyddsvärda habitat som finns på golfbanan. I mitt projekt undersökte jag vilka skyddsvärda träd som fanns på anläggningen. Detta gjordes genom att använda en metod, som delar in träd i olika klasser baserat på hur stor potential de har att hysa rödlistade insektsarter. Det visade sig att det fanns 13 träd med högsta värde, 51 med högt värde, 90 med visst värde samt 412 med inget värde. Prioritering av vilka träd som ska bevaras borde ske med åtanke till vilket värde de har.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)