Mängdavtagning i Vico Office : Jämförelse ur tids- och kostnadsperspektiv mellan Vico Office och manuell mängdavtagning

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

Sammanfattning:

BIM som står för Building Information Modeling har lett till stora förändringar inom byggbranschen, men trots detta tillämpas inte tekniken fullt ut. Detta beror bland annat på att vissa aktörer känner sig tryggare vid det manuella arbetssättet. Tekniken som är tillgänglig kan bland annat tillämpas vid utförandet av mängdavtagningar. I dagsläget väljer vissa kalkylingenjörer att utföra mängdavtagningar manuellt utifrån PDF-ritningar i utskriftsformat med hjälp av SpeedyCalc, penna och skalstock. Detta kan istället genomföras i mängdavtagningsprogrammet Vico Office med hjälp av en 3D-modell.

 

Syftet med examensarbete är att jämföra två mängdavtagningsmetoder ur tids- och kostnadsperspektiv. Metoderna som jämfördes i studien var manuell mängdavtagning och mängdavtagning i programmet Vico Office. Studiens syfte var även att jämföra felen som kan uppstå vid utförandet av dessa två metoder.

 

För studiens ändamål utfördes ett antal intervjuer där viktig information samlades in. Författarna deltog även i två kurser för att få kunskapen som behövdes för att underlätta utförandet av studien. Dessa kurser handlade om modelleringsprogrammet ArchiCAD och mängdavtagningsprogrammet Vico Office. Författarna samlade även in information genom att studera tidigare forskningar inom berörda området.

 

Mängdavtagningen i studien utfördes på projektet Strandpromenaden, som tilldelades av Peab. Projektet är ett flerbostadshus som består av fem huskroppar med fyra till sex våningar. Studien avgränsades till tre huskroppar och även de större byggnadsdelarna som bland annat väggar, dörrar och fönster.

Studien påvisade att implementering av BIM i anbudsskedet medför en kortare tid och lägre kostnad vid mängdavtagning. När de olika mängdavtagningsmetoderna ställdes gentemotvarandra, var differensen av mängden på exempelvis en fläktrumsvägg 100 %, vilket innebar att fläktrumsväggen blev utebliven vid den manuella mängdavtagningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)