Hur påverkas finansiell prestation av hållbarhetsarbete? : En studie om svenska bolags ESG-betyg

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie undersöker sambandet mellan hållbarhetsarbete och den marknadsbaserade samt redovisningsbaserade finansiella prestationen hos svenska, börsnoterade bolag. Studiens observationer utgörs av bolag som är noterade vid Stockholmsbörsen åren 2017 och 2018. Hållbarhetsarbetet har bedömts genom att ta del av dels ESG Score, dels ESG Controversy Score (ESGC Score). Det första måttet utgör ett betyg som presenterar ett helhetsomdöme av bolagens samlade arbete inom parametrarna miljö, bolagsstyrning och hantering av sociala frågor. Det senare måttet mäter graden av negativ exponering i samband med ESG-relaterade kontroverser. Studien har företagits genom multipla regressionsanalyser där sambandet mellan ESG Score respektive ESGC Score och den finansiella prestationen har undersökts. Finansiell prestation har mätts genom användandet av de finansiella måtten Tobins Q och ROA. Resultaten uppvisar statistiskt säkerställda negativa samband mellan de finansiella måtten och ESG Score, vilket i viss mån motsäger forskningen, men kan förklaras av teorier såsom Shareholder Theory. Gällande ESGC Score uppvisas ett statistiskt säkerställt positivt samband med Tobins Q. Studien bidrar till forskningen genom att ESGC Score, enligt studieförfattarnas kännedom, inte undersökts på förevarande vis. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)