P3 - Vänsterliberal smörja? : En kvalitativ studie om partiskhet i partiledarintervjuerna i Morgonpasset i P3

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka om det går att identifiera partiskhet i frågorna programledarna ställer till partiledarna i Morgonpasset i P3:s inslag partiledarintervjuer, som sändes 2018. Problemet som leder fram till syftet är att public services anses vara vänsterorienterade i deras sändningar trots krav på opartiskhet i sina riktlinjer. Det finns tidigare forskning om opartiskhet i nyhetsjournalistik, dock betydligt mindre forskning som behandlar politiska intervjuer i radio. Det här är forskningsluckan som studien ämnar till att fylla. Studien omfattar tre partiledarintervjuer som analyseras med hjälp av kritisk diskursanalys och samtalsanalys samt utifrån teorier kring makt, samtalsanalys och gestaltningsteorin. De intervjuer som ingår i studien är Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson, Liberalernas partiledare Jan Björklund samt Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt. Materialet har analyserats med hjälp av analysverktygen lexikala val, avbrott och härskartekniker.Med hjälp av studiens teori och de valda analysverktygen har skillnader kunnat identifierats i samtalen mellan de tre partiledarna. Det går dock ej att utläsa om det är någon partiledare som genomgående gynnas eller missgynnas, utan de tre partiledarna gynnas och missgynnas i samma utsträckning men i olika sammanhang. Utifrån studiens resultat går det dock att urskilja tendenser som visar att historiskt förankrade “vänster-frågor” är mer framträdande än “höger-frågor” i intervjuerna, men på grund av att det finns vissa undantag i det objektiva journalistiska idealet när det kommer till människors lika värde, demokrati och tolerans, är programledarna ej vänsterorienterade i utfrågningen av partiledarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)