Hinder för identifiering av kvinnor utsatta för våld i nära relation

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Var tredje kvinna utsatt för våld anger att våldet sker i nära relation och ofta utövatav män. Fysiskt, psykiskt, sexuellt samt försummelse är fyra våldstyper av definitionen våld vilkakan ge förödande konsekvenser. Kvinnor utsatta för våld i nära relation söker ofta kontakt medhälso- och sjukvården och sjuksköterskor har därmed en central roll i att identifiera och hjälpadessa kvinnor. Syfte: Syftet med studien var att belysa vad som hindrar sjuksköterskor från attidentifiera kvinnor utsatta för våld i nära relation i vården. Metod: En litteraturöversikt användesdär tolv artiklar av både kvalitativ och kvantitativ data granskades och sammanställdes.Databaserna CINAHL, PubMed och Scopus användes vid artikelsökning. Resultat: Resultatetformade fyra huvudkategorier; attityd och kultur, brist på kunskap, tidsbrist och oanpassadvårdmiljö. De fyra huvudkategorierna utgjorde inte enbart hinder för identifiering utan skapadeäven hinder i sjuksköterskors bemötande och omvårdnad av dessa kvinnor. Slutsats: Det ärdärför viktigt att sjuksköterskor får utbildning och rätt förutsättningar för att kunna identifierakvinnor utsatta för våld i nära relation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)