Ansvarsgenombrott : Lagstadgandets effekt på näringslivet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Ett aktiebolag s främsta kännetecken är aktieägarens frihet från personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Av den anledningen har aktiebolagsformen blivit en attraktiv och dominerande bolagsform i det svenska näringslivet. Dock förekommer det lagstadgade undantag från huvudregeln, vilka utgör borgenär- och kapitalskyddsregler. Förutom de lagstadgade undantagen, utdömer domstolen personligt betalningsansvar utifrån principen om ansvarsgenombrott.

För att ansvarsgenombrott ska aktualiseras krävs det att bolaget varit underkapitaliserat, att aktieägaren haft ett otillbörligt beteende gentemot borgenären och att bolaget är att betrakta som osjälvständigt. Vidare behandlar rättspraxis förhållanden som är inom- och utomobligatoriska, varför det uppstått en diskussion bland författarna om ansvarsgenombrott kan statueras även i ett Inomobligatoriskt förhållande när det förelegat en undersökningsplikt av motpartens ekonomiska ställning.

Frågan att lagstadga ansvarsgenom brott har behandlats tidigare, men ännu inte fått något gehör. Första gången utarbetade Betalningsansvarskommitt én ett lagförslag, som avvisades av Lagrådet med motiveringen att det inte förelåg något behov av en lagstiftning, och att en lagstiftning kan medföra ytterligare ett osäkerhetsmoment, eftersom lagen blir för generellt utformad. Andra gången behandlade Aktiebolagskommittén, i samband med utarbetandet av den nuvarande aktiebolagslagen (2005:551), frågan om ansvarsgenom brott, vilka beslutade att en generell lagregel inte borde föreslås, på grund av att det inte förelåg något behov från näringslivet. Regeringen gjorde vidare samma bedömning som Lagrådet och menade att det inte var nödvändigt med en lagstiftning.

De senaste rättsfallen, T 2133-14 och RH 2011:24, som behandlats av domstolen tyder på att det krävs en förändring angående principen om ansvarsgenombrott, eftersom fler väljer att utnyttja aktiebolagsformen som ett medel för egen ekonomisk vinning. Beteendet har skapat ett osäkerhetsmoment i näringslivet och i rättsväsendet, och följaktligen föreligger det ett behov av att utreda de effekter ett eventuellt lagstadgande kommer få på näringslivet. Vi är av uppfattningen att ett lagstadgande behövs och kommer gynna näringslivet, eftersom de oseriösa aktörernas framfart på marknaden kommer minska. Av den anledningen kommer företagsklimatet stärkas, vilket gynnar samhällsutvecklingen i den bästa av världar.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)