Är fred i Afghanistan möjligt? : Förslag till lösningen av den afghanska konfliken

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Statsvetenskap

Sammanfattning: Föreliggande uppsats syftar till att se om en lösning av den afghanska konflikten och en varaktig fred i landet är möjligt. Den teoretiska utgångspunkten har utgjorts av en del freds- och konfliktteorier samt en rad konfliktlösningsprinciper. Jag har med hjälp av en kvalitativ textanalys sett på fredens möjligheter i landet samt på möjliga lösningar av den afghanska konflikten. Jag har kommit fram till att landet har en oerhörd lång väg att gå för att nå en positiv fred. De principer som gör det möjligt för konfliktparter att leva med oförenliga mål, acceptera varandra och leva sida vid sida med varandra finns inte i dagens Afghanistan, vilket också gör lösningen av den afghanska konflikten svår. Etablerandet av ett system som innebär samarbete, kompromiss och tolerans mellan olika parter är nyckeln till en lösning av den afghanska konflikten och därmed en varaktig fred i Afghanistan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)