Övning är som att lägga ett pussel : En fenomenologisk intervjustudie om stråkinstrumentlärares syn på övning och motivation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

Sammanfattning: När jag blickar tillbaka på när jag själv gick på kulturskola och spelade cello som barn var det inte mycket fokus på hur jag skulle öva, bara att öva. Med denna studie har jag valt att undersöka hur stråkinstrumentlärare ger ut övningsstrategier och hur de motiverar sina elever till att öva. Den tidigare forskning som lyfts fram visar att elever ska få metoder för att kunna arbeta självständigt och att elever ska kunna utveckla en förståelse för vilken typ av övning som bör betonas. Ansvaret för lärande ligger hos elever men att dom är beroende av musiklärare för vägledning och motivation. Genom semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod syftar föreliggande studie till att studera stråkinstrumentlärares syn på övning och motivation. Forskningsfrågorna som ligger till grund för arbetet berör hur stråkinstrumentlärare erfar och uppfattar elevers övning och motivation i sin egen musikundervisning, vilka ideal och förväntningar lärarna har på sina elever samt lärares metoder för att lära ut. Metodmässigt har studien sin grund i kvalitativa ansatser med en fenomenologisk utgångspunkt. Resultatet av studien visar att stråkinstrumentlärare uppfattar övning som ett stort begrepp och att det finns många vinklar att se övning på. Det framkommer att elevers önskan på vad de själva vill spela är oerhört betydelsefullt för eleverna. Ett till resultat visar på genom att öva utvecklar sig elever på sitt instrument och stycke, därmed kan elever tycka det är roligare att spela ihop med andra människor just för att de har övat på sina stycken, vilket kan bli motivation till att öva. Avslutningsvis förs en diskussion kring studiens resultat och huruvida övning och motivation kan hänga ihop och hur stråkinstrumentlärare motiverar genom löften. Själva övandet i sig självt är en inre drivkraft som är motiverande samt att övandet innehåller en bekräftelse på att det är någonting elever kan, vilket ger ett löfte på att elever kommer kunna klara av det dom spelar.   Nyckelord: Övning, motivation, stråkinstrumentlärare, fenomenologiskt perspektiv, intervjuer    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)