Utveckling av mobilapplikation för övervakning och larmhantering

Detta är en Master-uppsats från Institutionen för datavetenskap; Tekniska högskolan

Sammanfattning: Netadmin Systems är ett Linköpingsbaserat IT-företag där huvudprodukten NETadmin är ett Operation support system/Business support system (OSS/BSS) som i huvudsak används i öppna nät för bl.a. kund- och lagerhantering, provisionering, övervakning och ärendehantering. Ett växande behov finns att göra det möjligt att använda övervakningssystemet via mobila enheter för att kunna felsöka och hantera driftstörningar effektivt. Syftet med rapporten är att undersöka hur övervakningssystemet kan göras tillgängligt på Android samt att ta fram en prototypapplikation för hantering av grundläggande övervakning. Genom fallstudien som har genomförts har slutsatsen dragits att Netadmin API är lämpligt för kommunikation via mobila enheter men att API behöver vidareutvecklas med ytterligarefunktioner. De viktigaste av dessa har implementerats och arbetet har även mynnat ut i en applikationsprototyp för Android. Genom utvecklingen av denna applikation ges Netadmins kunder möjlighet att hantera övervakningssystemet via mobila enheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)