Korrelationen mellan GIH:s pyramidtest och VO2max-test på löpband : - en valideringsstudie på gymnasieelever

Detta är en Master-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Cecilia Stålman; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Syfte och frågeställningar. Studiens syfte var att ta reda på om det finns ett signifikant samband mellan 5-minuters pyramidtest (5MPT) och ett maximalt syreupptagningstest (VO2max) på löpband hos en gymnasieklass på samhällsvetenskapsprogrammet. Frågeställningarna var - Vilka är resultaten vid 5MPT och uppmätt VO2max med direkt syrgasmätning vid maxtest på löpband? - Hur stark är korrelationen mellan dessa två olika varianter av aeroba tester? - Föreligger en skillnad mellan första och andra testtillfället i power vid 5MPT och i så fall hur stor är denna skillnad? Då liknande studier har genomförts på mer vältränade grupper av gymnasielever och yngre vuxna är det nu intressant att se om testerna korrelerar signifikant även för denna grupp som inte alla har ett gemensamt specifikt intresse för fysisk aktivitet. Om en god korrelation erhålls är det möjligt att dra slutsatsen att 5-minuters pyramidtest (5MPT) kan användas för dessa gymnasielever i skolan och även på motsvarande grupper i andra hälsosammanhang för att mäta och följa den aeroba förmågan. Metod. I studien deltog 17 personer, varav 12 kvinnor och 5 män, i åldrarna 16-18 år. Deltagarna gick på Värmdö gymnasium på samhällsvetenskapsprogrammet. Sammanlagt två separata tester utfördes av 5MPT och ett maximalt syreupptagningstest på löpband med direkt syrgasmätning. Varje test utfördes med minst två dagars mellanrum och alla tester gjordes inom en månad. Vid 5MPT förflyttar sig individen så snabbt som möjligt över en pyramidformad trappramp, med högsta höjd 0,62 m och total sträcka 5,5 m. Antal vändor registrerades under 5 minuter, varefter en formel för utvecklad effekt beräknades. Vid maximalt test på löpband analyserades utandningsluften via en on-line-utrustning Oxycon Pro. Resultat. Ett signifikant samband (r=0,90) framkom mellan power (effekt) vid 5MPT och VO2max på löpband. Ingen signifikant skillnad framkom i power mellan det första och det andra testet av 5MPT, och skillnaden mellan dessa båda tester visades vara endast 0,44%. I arbetet presenteras ekvationen för att beräkna maximal syreupptagningsförmåga för denna grupp av individer baserat på resultaten för power i 5MPT. Slutsats. Således framkom en stark korrelation mellan de två olika varianterna av undersökta aeroba tester. Ingen inlärningseffekt sågs mellan ett första och ett andra testtillfälle av 5MPT. Förhoppningen är att det relativt enkla och billiga testet 5MPT kan användas för att undersöka och följa utveckling av aerob förmåga på denna grupp av individer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)