Tvångsomhändertagna flickor - ett osynligt samhällsproblem : fallbeskrivning om enflickas väg från missbruk till universitetsstudier

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Birgitta Johansson; [2003]

Nyckelord: Sociology; Sociologi; Social Sciences;

Sammanfattning: De tvångsomhändertagna flickorna har länge varit ett problem för samhället. De upptäcks sent, då de redan hunnit leva ett destruktivt liv under en längre tid. Då de omhändertas och placeras på § 12-hem är det ofta blandade institutioner, det vill säga det finns både flickor och pojkar där. Det finns undersökningar som visar att de tvångsomhändertagna flickornas utveckling hämmas då de låses in och att flickorna inte bör vistas tillsammans med pojkar. Flickorna kommer i skymundan på § 12-hemmen för de utåtagerande pojkarna, de drar sig istället undan och skadar sig själva. Syftet med detta arbete är att utifrån fallbeskrivningen ta reda på om samhället använder sig av de bästa behandlingsalternativen vad beträffar tvångsomhändertagna flickor. Vidare jag diskuterar jag alternativ behandling till § 12-hem. Jag har djupintervjuat en flicka om hur hennes liv sett ut de senaste tio åren. Utifrån intervjun har jag skrivit en fallbeskrivning som är utgångspunkten för hela uppsatsen. Utöver detta har jag dels intervjuat föreståndaren på det sista § 12-hemmet som hon lyckades straffa ut sig ifrån och dels familjehemmet där hon till sist hamnade. Jag har använt mig av relevanta teoretiker såsom George Herbert Mead, Erving Goffman, Charles Cooley och Frank Tannenbaum som jag applicerat på fallbeskrivningen tillsammans med tidigare forskning på området. Sven Forslings mångåriga forskning om tvångsomhändertagna ungdomar, Ingalill Juhlins D-uppsats och Ebba Silfverstolpes C-uppsats i socialt arbete. Jag kom fram till att samhället bör ändra sina behandlingsmetoder så att de passar flickorna bättre. Dessutom har jag under arbetets gång utvecklat en ide om hur ett alternativ till § 12-hemmen skulle kunna se ut. Nyckelord: tvångsomhändertagna flickor, § 12-hem, Anna, fallbeskrivning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)