Ubåten - ett system med unik förmåga? : kan något annat militärt svenskt system ersätta den svenska ubåten, vilken utrustats med luftoberoende maskineri?

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Sammanfattning:

Ett aktuellt ämne inom den politiska debatten idag, är neddragningar inom Försvarsmakten. InomMiljöpartiet vill man lägga ner hela svenska ubåtsflottiljen. Syftet med uppsatsen är att studerabehovet av ubåtar från ett svenskt Försvarsmaktsperspektiv. Uppsatsen har skrivits genom enkomparativ process, med en kvantitativ ansats i analysen. Jag redovisar vilka förmågor somsvenska ubåtar har och vilka förmågor Försvarsmakten skall ha. Krav på olika förmågor iFörsvarsmakten kommer från den politiska nivån, militärteorin och doktriner. Svenska ubåtar harvissa förmågor, vilka de utnyttjar för att lösa tilldelade uppgifter. Inom Försvarsmakten finns flersystem som kan lösa liknande uppgifter och jag jämför deras förmågor med de svenska ubåtarnas.Jämförelserna går till på det viset att förmågorna vägs mot vad militärteoretiker anser konstituerasjökriget, inklusive metoder och syften. De vägs även mot några Sveriges och några västerländskanationers marina doktriner. Slutligen jämför jag dem mot de krav på förmågor som svenskapolitiker ställer på Försvarsmakten. Arbetet behandlar uppgifter och krav på förmågor under såvälkrig, som vid lägre konfliktnivåer, t.ex. Peace Support Operation.Resultatet visar att ubåten har en unik förmåga i att kunna uppträda dolt. I såväl krigsmässiga, menäven i fredsmässiga operationer finns behov av denna förmåga. Därför kan inte andra svenskamilitära system ersätta de svenska ubåtarna. Det som alltså konstituerar behovet av ubåtar isvenska Försvarsmakten, är behovet av dolt uppträdande. Behovet framkallas bl.a. av politiskovilja till egna förluster och förmågan att inhämta underrättelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)