Patienters upplevelser av att vara vaken i regional anestesi : En systematisk litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Titel: Patienters upplevelser av att vara vaken i regional anestesi - En systematisk litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys  Bakgrund: Regional anestesi används idag i allt större utsträckning. Genom att blockera nervsignaler kan smärtsignaler blockeras och möjliggöra operationer på bedövad kroppsdel. Detta medför att patienten kan vara vaken under operationen och därmed ges möjlighet att interagera med vårdpersonalen i operationsrummet.  Syfte: Studiens syfte var att genom en systematisk litteraturstudie undersöka patienters upplevelser av att vara vaken i regional anestesi.   Metod: Litteraturstudien har genomförts genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet från tio vetenskapliga artiklar har sammanställts och analyserats enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016).  Resultat: Upplevelsen av att vara vaken under operation är individuell och varierar mellan nyfikenhet och djup oro. I litteraturstudien framkommer behovet av att patienten erhåller information som är anpassad efter deras behov samt att de finns en vårdrelation med vårdpersonal och då framförallt med anestesisjuksköterskan. Genom en god vårdrelation kan upplevelsen av operationen förbättras.  Slutsats: Vikten av kommunikation mellan patient och anestesisjuksköterska har framkommit ha en stor betydelse för hur operationen och anestesin upplevs. Genom en god vårdrelation minskar behovet av läkemedel och leder till ett snabbare tillfrisknande och hemgång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)