Ett samhällsproblem vilande på idrottsämnets axlar : Gymnasieelevers upplevelser av undervisning om kroppsideal i idrott och hälsa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers upplevelser av undervisning om kroppsideal och hur det har synliggjorts i kursen Idrott och hälsa 1 samt gestaltats av lärares arbete. För att undersöka detta har följande tre frågeställningar konstruerats: -       Hur beskriver elever med betyg A-C i Idrott och hälsa 1 att undervisning om kroppsideal framträtt i kursen? -       Hur beskriver dessa elever att läraren i Idrott och hälsa 1 talat om kroppen och arbetat med kroppsideal? -       Hur finner dessa elever att kroppsideal är ett väsentligt kunskapsområde inom ämnet Idrott och hälsa? Metod Studien genomfördes med en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats och bestod av sju semistrukturerade intervjuer av kvalitativ karaktär. Undersökningens urval riktade sig mot gymnasieelever som avslutat kursen Idrott och hälsa 1 med betygen A-C. Insamlad data kategoriserades utefter angivna åsikter och upplevelser för att sedan skapa övergripande teman. Därefter analyserades teman med hjälp av studiens teoretiska ramverk, Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang – KASAM. Resultat Resultatet antyder att studiens deltagare har undervisats om kroppsideal inom idrottsämnet i varierande utsträckning och under olika former. Eleverna uppger att undervisning om kroppsideal sker vid enstaka planerade tillfällen och uttrycker en önskan av mer undervisning om detta. En majoritet av eleverna beskriver idrottslärarnas arbete med kropp och hälsa utifrån fysiologiska perspektiv. Studiens elever upplevde att kroppsideal är ett viktigt ämne och att idrott och hälsa är det rätta forumet för att undervisa om kroppsideal i skolan. Slutsats Studiens deltagare upplever att undervisning om kroppsideal till viss del är begriplig, hanterbar och meningsfull. Undervisningen kan möjligen förbättras genom att vara mer omfattande, ske i tidigare åldrar och inbegripa ett bredare perspektiv på hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)