Mälarängens skola

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Författare: Sofia Breedh; [2018]

Nyckelord: Mälarängen; Skola; Kandidatprojekt; Breedh;

Sammanfattning: Utgångspunkten för projektet grundar sig i tomtens förutsättningar. Tomten är koncentrerad till formen med en skogsbeklädd höjd på ena sidan och en mindre bilväg på den andra, varav små stigar utgör gränsen mellan den givna tomten och naturområdet. Här ville jag använda och utnyttja tomtens naturnära placering, både för lärande och lek.  Jag har även gjort research på det naturliga ljusets betydande roll för en god lärandemiljö. Studier visar att elever med naturligt ljusinsläpp i klassrummet i snitt ökar sin inlärningsförmåga med 15-20% i jämförelse med elever som saknar naturligt ljus i klassrummet. Därför ville jag i mitt projekt arbeta med att skapa goda ljusförhållanden. Projektet är utformat utifrån den research jag gjort och byggnaden fick sin L-form utifrån denna. Några av de fördelar som formen resulterar i: • Den avgränsar bilvägen och de risker som denna kan innebära, samtidigt som den öppnar upp för en skolgård i kontakt med naturen som kan utökas och användas av skolan. • Den skapar en tydlig fram- och baksida som kan användas för att skapa lugnare och mer sociala ytor i skolan, där mer sociala ytor vänds inåt för att öka lekfullheten genom kopplingen med skolgården. • Den avlånga formen innebär att naturligt ljus når stora delar av skolans rum. Samtidigt skapas siktlinjer som skapar en rörelse i projektet liksom korridorer som skapar sociala möten mellan eleverna. Jag har valt att dela upp hemvisterna för åk 1-6 i par där två årskurser har specifika rum gemensamt. Förskolan ligger separat med egen ingång för att skapa en trygg miljö i mindre skala för de yngre barnen. Genom skolans gång arbetar man sig från bottenvåning till övervåning i den fristående hemvistdelen av skolan, till att åk 5-6 vistas i skolans centrala del där närheten till ämnesutbildning ökar.  Korridorer och sociala ytor förekommer genomgående genom skolan för att skapa öppenhet och kontakt med skolans alla delar. Dessa är vänta inåt för att erhålla lekfullhet genom kontakten med skolgården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)