Att kämpa i motvind. En fallstudie om ämnesintegration på yrkesprogram i gymnasieskolan.

Detta är en C-uppsats från

Författare: Sofie Cederström; [2011]

Nyckelord: Ämnesintegration; fallstudie;

Sammanfattning: Undersökningen fokuserar på ämnesintegration på yrkesprogram i gymnasieskolan. Denkommer belysa litteratur som anknyter till ett integrerat arbete, som till exempel Dewey. Menäven synen på läroplanen, dess ursprung och hur de olika läroplanerna har sett ut genomtiderna, vad de står för och hur lärare använder sig av läroplanen kommer att figurera iuppsatsen. Syftet med undersökningen är att få fördjupad kunskap anledningen till varför enlärare arbetar ämnesintegrerat, och med det som grund kommer studien att utföras som enfallstudie. I den här fallstudien kommer det vara en lärare och några av hans elever somintervjuats och observerats vid två tillfällen. Undersökningen beskriver hur de ser påintegrerat arbete. I analysen av detta empiriska material som samlats in har fallstudien fyrarubriker: Att se det positiva hos elever, Att kämpa trots motvind, Kan böcker vara ett hinderoch En ny samhällssyn. De fyra rubrikerna kommer att vara temat för den resultatdel somuppsatsen innehåller. Ämnesintegration är ett samarbete mellan lärare, uppsatsens mål är attuppmärksamma detta arbetssätt även om det inte attraherar för alla lärare i slutändan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)