Användbarhet och nytta med digitala kunskapstest : Inom kommunal utbildningsverksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: E-learning växer och får en mer och mer betydande roll i dagens digitaliserade samhälle. Forskarna blev introducerade i ett digitalt kunskapstest som används av 126 kommuner i Sverige för att finna individers rätta studienivå. Det som undersöktes var vilken nytta och användbarhet som kan ses med de digitala kunskapstesten inom kommuners utbildningsverksamhet - SFI, Komvux och gymnasiets IM-program. I denna studie användes DeLone och McLeans Information System Success Model där fokus var på begreppen användbarhet och nytta som också definieras i rapporten. För att kunna besvara frågeställningarna om de digitala kunskapstesten ansågs vara användbara och vilken nytta de bidrog med valdes en kvantitativ ansats. Enkäter skickades ut till samtliga kommuner där en person per kommun fick möjlighet att besvara frågorna. Resultatet visade att det fanns både för-och nackdelar med de digitala kunskapstesten. Av de 126 kommuner som en gång köpt in testen användes de idag endast av 120 kommuner. Testen var olika användbara för kommunerna då vissa använde dem ofta och andra mer sällan. En fördel med testen var att de bidrog till nytta då de sågs som ett hjälpverktyg att hitta rätt kunskapsnivå på varje elev. Kunskapstesten ansågs däremot för en del vara otillräckligt omfattande, då muntliga tester inte existerade i systemet. Slutsatsen som drogs var att de digitala kunskapstesten till större del var användbara och bidrog till olika typer av nytta för kommuners utbildningsverksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)