Att leva tills man dör - en litteraturstudie om livskvalitet hos patienter inom palliativ vård

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Emma Driscoll; Mikaela Fischer; [2008-12-01]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av den döende människan och dennes familj, enligt WHO. Vården skall tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Den palliativa vårdens övergripande mål är att ge patienten och dennes närstående högsta möjliga livskvalitet. Det är mycket viktigt att vårdpersonal har ett etiskt förhållningssätt och värnar om patientens subjektiva upplevelse av livskvalitet. Syftet med denna litteraturstudie var att skapa en djupare förståelse av livskvalitet hos patienter i palliativ vård. Uppsatsen bygger på tio vetenskapliga artiklar och en litteraturöversikt som har analyserats enligt induktiv metod och manifest ansats. Inkluderade artiklar fanns genom en manuell sökning, samt genom sökningar i databaserna Cinahl och Pubmed. I resultatet framkom faktorer som inverkar på livskvaliteten hos patienter i palliativ vård, vilka presenteras under tio kategorier: symtom, kognitiv förmåga, kontroll, relationer, vårdens betydelse, värdesätta vardagen, värdighet och respekt, hopp, religionen och det andligas betydelse samt förberedelse. I diskussionen applicerades delar av resultatet till Siri Næss teori kring livskvalitet med begreppen aktivitet, gemenskap, självkänsla och en grundstämning av glädje. Det har framkommit att en effektiv samverkan mellan olika yrkesgrupper är nödvändigt för att en god palliativ vård skall uppnås och för att alla aspekter som livskvalitet innefattar skall kunna mötas på bästa sätt. Det är även betydelsefullt att den palliativa vården präglas av en holistisk människosyn då denna litteraturstudie visar på att livskvalitet har en inverkan på alla dimensioner hos människan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)