”Man kan springa ifrån det mesta men man kan aldrig springa ifrån sig själv… och själen kommer alltid ikapp en till sist” : En kvalitativ intervjustudie om äldres upplevelser av psykisk ohälsa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Studien syftade till att öka kunskapen om äldres syn på psykisk ohälsa utifrån frågeställningen: Hur upplever äldre psykisk ohälsa? Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes (åldrar mellan 66–84, M=75,25) och analyserades utifrån tematisk analys. Fyra teman identifierades: Det är inte lätt att vara gammal, Ett harmoniskt åldrande, Det finns ju roligare saker att prata om och Man får nog bra vård om man väl kommer till. Resultaten visade att utanförskap till följd av ålder upplevdes påverka den psykiska hälsan negativt och att sociala sammanhang och en meningsfull tillvaro verkar hälsofrämjande. Vidare beskrevs en dubbelhet i attityder där en mer accepterande inställning till psykisk ohälsa utvecklats i samhället men att det fortfarande är skamfyllt för individen. Avslutningsvis beskrevs en kluvenhet till vård för psykisk ohälsa då den upplevs relevant men otillgänglig. Studien påvisar behovet av att tillgängliggöra resurser för äldres psykiska ohälsa samt att ta äldres föreställningar i beaktning i vårdprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)