Geografi utan framtid – en framtid utan geografi? : En kvalitativ studie om vilken roll hållbar utveckling och framtidsfrågor spelar i geografiundervisningen på gymnasieskolan

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Författare: Frida Hodell; [2018]

Nyckelord: Geografi; didaktik; hållbar utveckling; framtid; solidaritet;

Sammanfattning: Hållbar utveckling har länge varit integrerat i den svenska läroplanen och det framgår där att samtliga ämnen ska dela på detta ansvar. Trots att begreppet betonas i styrdokument finns det en risk att det bortprioriteras eller glöms bort eftersom inget ämne har något huvudansvar och det inte finns någon form av kontroll att det tas upp i skolorna. Vissa geografer menar därför att geografiämnet bör ta just detta ansvar för hållbar utveckling då det skulle ge geografiundervisningen en röd tråd samtidigt som hållbar utveckling skulle få en tydlig inramning. I tillägg menas det att såväl hållbar utveckling som geografiämnet behöver få ett tydligare framtidsperspektiv för att förbereda dagens ungdomar för morgondagen. Syftet med denna studie är därmed att diskutera vilken roll geografi har i förhållande till hållbar utveckling, samt på vilket sätt utbildning för hållbar utveckling kan bedrivas inom ämnet. Studien har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med geografilärare samt med både elever som läser geografi på gymnasiet och elever som inte gör det. Resultatet visar att synen på geografiämnets roll i förhållande till hållbar utveckling bland lärarna och eleverna skiljer sig åt. Lärarna förknippar geografi med hållbar utveckling i större grad än eleverna. Eleverna som läser geografi på gymnasiet förknippar geografi mer med hållbar utveckling än de elever som inte läser geografi, vilka förknippar hållbar utveckling främst med naturvetenskapliga ämnen. Varken elever som läser geografi eller de som inte gör det anser att de diskuterar framtidsperspektiv i sin undervisning och för att elever ska ta till sig budskapet av hållbar utveckling behöver begreppet solidaritet få en större roll i utbildningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)