Att utveckla läsförståelse med hjälp av bilder : En litteraturstudie om användningen av det multimodala verktyget bild i läsförståelseundervisningen i grundskolans årskurser F-3

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Författare: Fanny Lundberg; Hanna Edvardsson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med litteraturstudien är att belysa hur bild kopplat till läsförståelseundervisning behandlas i forskning inom svenskämnet i skolans tidigare år. Syftet tar sin utgångspunkt i följande frågeställningar:  Är upprepad, individuell lästräning av samma art den dominerande undervisningsmetoden för att utveckla läsförståelse, och i så fall den mest effektiva? Hur kan förutsättningar för elevers kognitiva utveckling i läsförståelseundervisningen skapas? och Hur påverkar det multimodala verktyget bild elevers läsförståelseinlärning i de tidiga skolåren?     Undersökningsmaterialet som använts i studien består av kvalitativa studier, statistiska undersökningar och till viss del designstudier. Publikationerna är både nationella och internationella. Materialet samlades in genom sökningar i olika databaser. Resultatet visar att läsförståelseövningar kopplade till bild ger eleverna möjlighet för en djupare förståelse av textens mening. Genom utveckling av förmågan att tolka bilder kan eleven utveckla en djupare läsförståelse. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)