PERSONCENTRERING Arbetsterapeuters professionella resonemang om personcentrering inom akutsjukvården

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Alla personer bär på en sammanställning av unika erfarenheter och individuella förutsättningar som vårdgivaren bör ta hänsyn till. Personcentrerat vård innefattar terapeutisk relation mellan vårdgivare och vårdtagare där personens delaktighet i behandlingsprocessen eftersträvas. I akutsjukvården bör vårdgivaren ha en kapacitet att inom begränsad tid behandla och prioritera vårdinsatser.Syfte Syftet var att undersöka hur arbetsterapeuter inom akutsjukvården professionellt resonerar kring personcentrering.Metod Sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med arbetsterapeuter som var yrkesverksamma i akutsjukvården. Datamaterialet analyserades utifrån Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys på manifest och latent nivå.Resultat Studiens resultat utmynnade i fyra kategorier som beskrev hur arbetsterapeuter inom akutsjukvården professionellt resonerade kring personcentrering. Dessa fyra kategorier är följande; helhetstänk, ökad delaktighet, begreppsförvirring och organisatoriska hinder. Deltagarna poängterade tyngden av ett helhetstänk och att få personen delaktig i sin behandlingsprocess. Samtidigt motverkade organisatoriska hinder utövandet av ett personcentrerat förhållningssätt. Deltagarna upplevde också en begreppsförvirring kring begreppet personcentrering.Slutsats Personcentrering bidrog till att personen fick möjlighet att berätta sin berättelse och vara delaktig i sin behandlingsprocess i akutsjukvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)