Omvårdnadspersonalens erfarenheter av sårbehandling och att vårda patienter med sår. : En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Titel: Omvårdnadspersonalens erfarenheter av sårbehandling och att vårda patienter med sår. Bakgrund: Sår är ett stort och komplext område och kunskapen har ökat sista decennierna vilket ställer nya krav på personalen. Genom att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenheter kan utmaningar och problem synliggöras och detta kan ge möjligheter till att förbättra situationen för alla inblandade. Syfte: Att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenheter av sårbehandling och att vårda patienter med sår. Metod: En litteraturstudie innehållandes 8 artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna granskades, analyserades och sammanställdes. Resultat: Helhetssyn och engagemang i patienten, inte bara såret, samt rätt kunskap och kompetens främjar hälsa hos patienter med sår. Bristande kunskaper, resurser och tid är stora utmaningar i vården av patienter med sår. Vårdteamet och stöttande kollegor spelar en viktig roll i att upprätthålla kvaliteten och stärka personalens tro på sig själva. Vårdmiljöns tillgångar och begränsningar påverkar upplevelsen av arbetet med patienterna och bidrar till utmaningar i yrkesutövningen. Konklusion: Arbetet med sår och patienter med sår är berikande men också utmanande. Mer forskning på metoder och verktyg som kan underlätta sårbehandling i hemmet behövs. Det behövs en samordnad syn på prevention och behandling av patienter med sår. Nyckelord: omvårdnad, erfarenhet, sjuksköterska, sår, sårvård

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)