Digitaliseringens påverkan på ekonomistyrningen - En studie med fokus på prestationsmått och beslutsunderlag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem : Prestationsmått sätts upp i enlighet med företagets strategi och enviktig del i prestationsmätning utgörs av att skapa incitament för de övergripande målen. Ettvälgrundat beslutsunderlag är en förutsättning för att beslut ska kunna fattas i enlighet medstrategin. Den digitala utvecklingen kan ha en stor påverkan på företagen genom tillgångentill BI-system och uppkomsten av big data. Det finns däremot få studier som har undersöktvad som händer när BI&A appliceras på ekonomistyrningen vilket skapar ett behov av atttillföra ytterligare kunskap inom området.Syfte : Studien syftar till att öka förståelsen för digitaliseringens effekter påekonomistyrningen och främst hur företagens användning av prestationsmått och derasbeslutsunderlag har påverkats.Avgränsninga r: Begreppet digitalisering avser i detta arbete uppkomsten av BI&A och bigdata. De delar som behandlas inom ekonomistyrningen är användningen och uppföljningenav prestationsmått samt hur företagens beslutsunderlagen förändras.Metod : Studien utgår från en kvalitativ metod och datainsamlingen har skett genomsemistrukturerade intervjuer. Dataanalysen har genomförts utifrån en variant av kodning.Strukturen i dataanalysen har haft sin utgångspunkt i den analysmodell som konstruerats föruppsatsen.Resultat och slutsatser : Digitaliseringen har visat sig påverka användningen avprestationsmått. Det är i huvudsak uppföljningen och inte uppsättningen av prestationsmåttsom påverkats. Digitaliseringen har samtidigt möjliggjort rapportering i realtid. Företagen hardäremot inget behov av realtidsrapportering utan använder istället en uppföljningsfrekvenssom är möjlig även utan användningen av ett BI-system. Ett BI-system kan däremotunderlätta kontrollen av prestationsmåtten genom att signalera för avvikelser. Uppkomsten avBI&A och big data har visat sig förbättra beslutsunderlaget genom möjligheten till bättreanalyser av företagets verksamhet. Mängden data kan däremot leda till att fel beslut fattas.Förslag till fortsatt forskning : Vidare forskning kan göras inom samma område fast på enmer detaljerad nivå. En annan intressant forskning kan vara hur prediktiva analyser bidrar tillett förändrat beslutsunderlag och beslutsfattande för företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)