Att stärka patienter med övervikt och fetma - hur sjuksköterskan kan möjliggöra empowerment

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Övervikt och fetma är ett växande problem i Sverige och i världen. Syftet med detta examensarbete är att, genom patienters upplevelser, belysa hur sjuksköterskan kan möjliggöra empowerment så att patienter med övervikt och fetma upplever livskvalitet och värdighet. Metoden är en analys av 14 kvalitativa studier. I resultatet framkommer följande teman: Livskvalitet och värdighet i vardagen, med subtemana; hur personer med övervikt och fetma upplever och handskas med stigmatisering och negativa attityder i omgivningen, upplevelser av kampen med viktminskningen, hur identitet och kroppsuppfattning påverkas av övervikt, hur övervikten genererar begränsningar i vardagen samt personernas komplexa relation till mat. Temat Livskvalitet och värdighet i mötet med vården innehåller subtemana; hur patienter med övervikt och fetma upplever sig sårbara och att de inte blir sedda av vårdpersonal, hur språkbruket inom vården kan påverka, sjuksköterskans förhållningssätt gällande vård av personer med övervikt och fetma samt patienternas behov inom vården. I resultatet belyses också exempel där man använt sig av empowerment för att stötta patienter med övervikt och fetma. Slutsatserna är att kontinuitet i vården är viktigt för att förtroende ska utvecklas. Sjuksköterskan måste kunna bemöta patienten och vara lyhörd så att denne inte stigmatiseras genom verbal eller icke verbal kommunikation, patienten ska ges möjlighet att uttrycka sitt unika jag samt ges möjlighet att diskutera och reflektera kring sin relation till mat. Sjuksköterskan behöver även arbeta med patienter i grupp vilket ger dem möjlighet att känna gemenskap och bli stärkta genom andras erfarenheter. Resultatet belyser också ett behov av att fokusera mindre på själva viktminskningen och mer på hälsa och välbefinnande i ett bredare perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)