Chrome spinel grains from the Komstad Limestone Formation, Killeröd, southern Sweden : a high-resolution study of an increased meteorite flux in the Middle Ordovician

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Geologiska institutionen

Sammanfattning: I mellersta ordovicium var inflödet av kosmiskt material till jorden högre än idag, i sviter-na efter uppbrytningen av den L-kondritiska asteroidkroppen i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter, vilket beri-kade den forna havsbottnen med meteoriter och kosmiskt damm. Komstadformationen i Killeröd, Skåne, innehåller ett lager särskilt rikt på L-kondritiska kromitkorn vilket indikerar en hög grad av kondensation. Intervallet har dess-utom lågt innehåll av andra typer av kromspinell. Detta möjliggör sökandet efter kromit från andra typer av mer ovanliga meteoriter, till exempel månmeteoriter som potentiellt slungats ut till följd av impakter från den uppbrutna L-kondritiska kroppen. Särskilt intressant är också att söka efter kromitkorn liknandes dem som hittats i den nyligen funna fossila winonait-liknande meteoriten i Kinnekulle. Denna meteorit som kan vara ett fragment av den himla-kropp som splittrade den L-kondritiska föräldrakroppen. Etthundra kilogram av ett tunt interval av Komstadformationen från Killerödsbrottet löstes upp i syror. Kromitkorn plockades och analyserades i SEM och EDS för kemisk sammansättning och indelades i utomjordisk (kondritisk) kromit (EC) och andra kromspineller (OC). En nyligen upptäckt fossil meteorit, Grå 002, från Thorsbergsbrottet i Kinnekulle inkluderades i studien. Polerade tunnslip tillverkades från det studerade intervallet, som naturligt är uppdelat i fyra delinterval. Sedimentologiska facies och karaktärer fastställdes. Resultatet från den sedimentologiska studien indikerar en relativt aktiv miljö med gradvis regression av havsnivån med ökat antal skalkorn och en övergång från wackestone/packstone till packstone/grainstone och tillbaka till wackestone. I hundrakilosprovet hittades 507 EC-korn (4.95 korn/kg) och 17 OC-korn (0.17 korn/kg). Baserat på den kemiska sammansättning av kornen så delades dessa vidare in i subkategorier. Den genomsnittliga sammansättningen på EC-kornen sammanfaller inom ramen för L-kondritiska korn. Sex kromitkorn innehåller nickel, vilket tolkas som att kornen suttit i smältskorpan på mikrometeoriter. Inga typiska kromspineller från månen kunde hittas. Baserat på kemisk sammansättning och storlek på kromitkornen från den fossila meteoriten Grå 002 klassificeras den som en L-kondritisk meteorit av petrologisk typ 5. Av OC-kornen kan 12 vara terrestriska, baserat på deras liknande sammansättning med kromspinell från magma-tiska ultramafiska och mafiska bergarter från subduktionsmiljöer. Dock kan en utomjordisk härkomst inte uteslutas. Ett av OC-kornen har en sammansättning som stämmer bra överens med kromspinell från den fossila winonait-lika meteoriten och samtidigt avviker från terrestrisk och kondritisk kromit. OC-kornets sammansättning sammanfaller inom oxidernas respektive intervall för den fossila meteoriten utom FeO-halten som är något lägre. Cr/(Cr+Al) och Fe2+/(Mg+Fe2+) stämmer också bra överens med meteoriten. Ett andra OC-korn är liknande med avseende på Cr# och Fe# men skiljer sig i fler än en oxid. En eller två winonait-lika korn bland 500 EC korn, baserat på fynden av 1-20 cm stora fossila meteoriter i Kinnekulle, stödjer hypotesen att winonait-lika meteoriter representerar i storleks-ordningen en procent av inflödet av meteoriter till jorden under mellanordovicium.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)