Flödesstudie - Produktion av prefabricerade byggelement

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Johanna Nilsson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Inom byggbranschen uppstår utmaningar med att uppnå effektiva produktionsflöden då kunder förväntar sig stor flexibilitet och efterfrågar produkter med varierande innehåll och utformning. Denna utmaning försvåras av att många aktörer ofta är inblandade i kedjan fram till en färdig byggnad. Detta, tillsammans med en projektbaserad kultur inom byggandet, bidrar till ett synsätt på uppdrag som unika. Utmaningen med att hantera variationer kan leda till stora slöserier om de inte hanteras på ett bra sätt. Att dra lärdomar från industrin anses vara ett sätt att skapa en effektivare byggproduktion. Förtillverkning av delar som sedan transporteras till byggarbetsplatsen för montering ger många fördelar gällande stabila tillverkningsförhållanden jämfört traditionellt platsbyggande. Däremot är det vanligt att endast en del av  de industriella metoderna och deras fördelar tas tillvara.    Detta examensarbete har utförts i samarbete med Lättelement AB som projekterar och tillverkar prefabricerade byggelement i trä där varje byggprojekt har sina unika förutsättningar. Variationer som uppstår leder till olika stopptider i produktionen vilket påverkar flödet. Därför är syftet med studien att undersöka företagets produktionsflöde för att förstå orsaker till stopptider samt orsaker till slöserier. Målet är att hitta förbättringsmöjligheter som kan leda till ett förbättrat flöde i produktionen. Industriellt byggande anses vara ett sätt att öka produktiviteten genom förbättrade flöden och grundar sig till stor del på lean-principer varför detta legat till grund för teori och analys. I en kvalitativ fallstudie har observationer och intervjuer utförts tillsammans med en genomgående litteraturstudie. Detta har kompletterats med studier av tidigare dokumentationer som framtagits av företaget.  Resultaten indikerar att företaget influeras av traditionell byggkultur och att det finns potential till att arbeta efter mer industriella metoder. Gemensamma standarder, kommunikation och uppföljning är områden med utrymme för utveckling. Flödet störs på grund av frågor som uppstår gällande ritningar och på grund av merarbete relaterat till material som inte är färdigt för montering. Analys av datan visar att överproducerande är en avvikelse som stör flödet för övriga funktioner i företaget och som också leder till slöserier, merarbete och ineffektivitet i senare skeden av produktionen. Genom att producera snabbare än planen, producerar företaget inte nödvändigtvis bättre. Detta riskerar istället att skapa onödigt merarbete för efterkommande skift eller funktioner omkring produktionen. Överproduktion göder många andra former av slöserier. Ledtider förlängs också och därmed försämras flexibilitet och anpassningsförmåga till ett varierat kundbehov.  Ett jämnt och kontrollerat flöde blir svårt att uppnå om inte planerad utjämning sker tillsammans med standardiserade processer för att minska variationer. Detta skulle innebära ett arbete med att reducera ställtider, hantera information- och materialflöde, samt utarbeta en lösning för sortering av färdiga element. De förbättringsförslag som framförs innefattar ett ökat samarbete över funktionerna för att tillsammans skapa standardisering. Förslag till förbättring är att skapa standard för arbetsplats och arbetsmetoder i produktionen, se över materialförsörjningen, införa visuell styrning, och se till att uppföljning av avvikelser prioriteras. Utöver detta föreslås även att utöka kontinuerliga mätningar i produktionen för att bilda underlag till uppföljning, planering och utveckling.  Genom en analys av lean-principer i en kontext av det industriella byggandets plattformar utvecklades, under detta arbetes gång, en metod med potential att användas till att utvärdera industriellt byggande. Vidare studier av denna metodik kan resultera i en utvärderingsmodell för industriellt byggande som tar hänsyn till lean-principer som kontinuerligt flöde vilket saknas i tidigare modeller.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)