"Min stora uppgift är att stötta kvinnan så att hon känner sig trygg"

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: År 2020 fick 56,8 procent av landets förstföderskor med spontan förlossningsstart värkstimulering med syntetiskt oxytocin. Det tillhör barnmorskans kompetens att självständigt handlägga den normala förlossningen och att få stöd av en barnmorska under sin förlossning hjälper den födande kvinnan att tolka sin egen kropp, främjar hennes inneboende resurser och får henne att känna sig stärkt i sin egen förmåga under förlossningsförloppet. Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenhet av att främja spontant värkarbete hos förstföderskor under öppningsskedets aktiva fas. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Tretton barnmorskor som var verksamma på någon av samtliga fem förlossningsavdelningar i Skåne intervjuades. Insamlat material analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier; Att ha tilltro till den fysiologiska processen, Att individanpassa vården samt Organisatoriska begränsningar och möjligheter vilka mynnade ut i det övergripande temat; Att skapa trygghet. Barnmorskorna beskrev hur de genom att vara närvarande hos den födande kvinnan skapade en relation samt gjorde henne delaktig i den vård som bedrivs vilket lägger grunden till den trygghet som främjar spontant värkarbete. Konklusion: Ett spontant värkarbete främjas genom närvaro och icke medicinska interventioner. På grund av en hög arbetsbelastning finns svårigheter att tillgodose varje födande kvinna det stöd hon behöver. En förlossningsvård som styrs av medicinska PM och riktlinjer samt en ogynnsam miljö utgör hinder i arbetet med att främja spontant värkarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)