Diversity-mångfald på arbetsplatsen : En kvalitativ studie hur mångfald diskursivt konstrueras på arbetsplatser

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Sverige har gått från att ha varit ett homogent land till ett multikulturellt land på ett par decennier. Arbetsmarknaden har haft stor efterfrågan på arbetskraft där företagare har anställt arbetskraft från andra länder och fått en hög mångfald på sina arbetsplatser. Ekonomisk nedgång i samhället har påverkat arbetsmarknaden med hög arbetslöshet speciellt för invandrare.Syftet med vår studie är att undersöka hur mångfald diskursivt konstrueras av chefer och HR-ansvariga på arbetsplatsen. Frågeställningar i vår studie har varit att undersöka hur chefer och HR-specialister samarbetar kring mångfaldsplanen och om de ser för- och nackdelar med mångfald på sina arbetsplatser. Offentliga myndigheter har enligt lag skyldighet att upprätta en mångfaldsplan vart tredje år och aktivt arbeta för att främja mångfald medan den privata sektorn inte har sådana krav. En tredje frågeställning i vår studie är att jämföra om det finns skillnader mellan dessa två företag och hur de eventuellt ser ut. För att få svar på våra forskningsfrågor har vi använt oss av en kvalitativ studie med semistrukturerade frågor. Vi har intervjuat tre respondenter inom vardera offentlig och privat sektor, två chefer, två HR-specialister och två fackliga ombud. Resultat som framkommer är att de anställda ska ha rätt yrkeskompetens och att chefer inte fokuserar på den arbetssökandes etnicitet eller kulturella bakgrund. Viktigt är att de personer som söker arbete passar in i arbetslaget och har värderingar som stämmer överens med verksamheten. Samarbete mellan chefer och HR-specialister ser lite olika ut mellan företagen i vår studie, eventuellt beroende på skillnaden i storlek. Vår studie visar att mångfald som begrepp kan vara svårdefinierbart då det inte bara handlar om etnicitet och annan kulturell bakgrund. Alla respondenterna ser positivt på mångfald på arbetsplatsen och tycker att de positiva effekterna väger tyngre än de negativa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)