“Ingen talade öppet om det. Ingen varnade mig.”En integrativ litteraturstudie om människohandel och insatser

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Ivana Mihic; Amanda Parling; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Föreliggande studie är en integrativ litteraturöversikt som undersöker befintlig forskning om människohandel och insatser. Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur forskningen beskriver människohandel och faktorer som leder till människohandel, vilka hälsorisker existerar hos offer för olika typer av människohandel samt vilka insatser som finns tillgängliga för dessa offer. Totalt har 15 artiklar inkluderats där den systematiska litteratursökningen presenteras i en tematisk analys för att sedan analyseras utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori samt Goffmans teori om stämpling och stigma. Resultatet visar att människohandel är ett globalt komplext problem som kräver samarbete på både internationell och nationell nivå för att motverka en fortsatt utveckling. Hälsoriskerna konstateras vara fysiska och psykiska där rygg- och nacksmärtor, viktminskning, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångest och depression är vanligt hos offer utsatta för olika typer av människohandel. Forskningen visar att insatser behöver ske på flera olika nivåer i samhället samt att samarbete mellan organisationer och myndigheter är ytterst viktigt. Stöd och hjälp med boende och arbete, sjukvård och juridisk hjälp samt psykologiskt stöd är av stor vikt vid hjälp för offer. Slutligen visar forskningen att det föreligger en stor brist på kunskap och utbildning om fenomenet människohandel bland professionella inom hälso- och sjukvården samt personal på boenden för offer. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)