Föräldrars engagemang och påverkan på barns motivation i matematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Lärande; KTH/Lärande

Sammanfattning: Syftet med denna studie har varit att bilda oss en uppfattning om och få en förståelse för vad det är som motiverar och hjälper elever i grundskolan till matematikstudier. Vi har även varit intresserade av att ta reda på vilka faktorer som påverkar deras matematikintresse samt vilken roll föräldrarna har i motivationen för att studera matematik. Studien bygger på en enkätundersökning till 34 elever med föräldrar samt intervjuer med fyra lärare. Resultaten visar att lärare och föräldrar har en stor påverkan på elevernas motivation och kunskapsinhämtning i matematik. Baserat på undervisningsform i klassrummet och föräldrars engagemang kan elever motiveras bättre i sina matematikstudier. Resultatet från studien visar att självförtroendet är en avgörande faktor för prestationen i matematik hos grundskoleeleverna. Då föräldrar och lärare arbetar med barnens självförtroende i matematikämnet, bidrar det till motivation till att fortsätta räkna matematikuppgifter, vilket i sin tur leder till utveckling och bättre kunskapsinhämtning. Det som är vi även såg som en utvecklingspotential, som kan bidra till bättre motivation och öka kunskapsinhämtning hos eleverna, är samarbete mellan skola och hem. Det vill säga att ökat samarbete mellan lärare och föräldrar indikerar för barnen att båda parter står på samma sida och visar vikten av skolan hos barnen. Något som i undersökningen framkom att det idag råder brist om och både lärare och föräldrar önskar arbeta på och utveckla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)