Närståendes upplevelser av omvårdnad vid livets slutskede

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund Palliativ vård, vård i livets slutskede, skiljer sig från annan vård då syftet med palliativ vård inte är att bota utan lindra lidande och främja välbefinnande den sista tiden i livet. För de närstående är detta en tung tid vilket gör att de är i stort behov av stöd. En av de fyra hörnstenarna inom den palliativa vården är stöd till närstående vilket är en viktig del av   sjuksköterskans arbete och innebär att inge känsla av tillit till den närstående så att en relation kan skapas för att ge det stöd som behövs.  Syfte Syftet var att belysa närståendes upplevelser av omvårdnad vid livets slutskede. Metod För att sammanfatta tidigare forskning i ämnesvalet har litteraturöversikt använts som metod. Sökning har skett i databaserna Pubmed och CINAHL vilket gav 15 vetenskapliga artiklar som besvarat syftet i arbetet. Integrerad analysmetod har använts som metod för att få en övergripande bild av resultatet.  Resultat Ur denna litteraturöversikt har fem kategorier framtagits som utgjort grunden till resultatet. Resultatet visade bland annat att närstående upplevde bristande information, att de önskade bättre symtomlindring för den sjuke så som bättre smärtlindring, lugnande och ångestdämpande behandling framför allt i det terminala skedet och att livsuppehållande behandlingar pågick för länge vilket gav patienten onödigt lidande. Som närstående att få en vårdarroll upplevdes det för många vara svårt och det fanns en oro att vårda sin kära med vetskapen om att bortgången inom snar framtid skulle inträffa. Närståendes behov av emotionellt stöd både under sjukdomsförloppet men också efter dödsfallet, visade sig vara stor då de ofta kände sig ensamma i sin sorg. Slutsats Närstående är en grupp som ofta står i skuggan av patienten i den palliativa vården. Det är inte ovanligt att närståendes behov bortprioriteras på grund av tidsbrist. Den palliativa vården är en vårdform många kommer att komma i kontakt med, vilket gör att detta arbete är av betydelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)