FRAMGÅNGSARBETE I ELEVHÄLSAN ERFARENHETER FRÅN TVÅ ELEVHÄLSOTEAMS HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE MED ELEVERS PSYKISKA HÄLSA

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Skolan är en viktig arena för att främja barn och ungas hälsa och utveckling, där elevhälsan utgör en central del i att uppnå god psykisk hälsa. Den här studien undersöker hur personal i elevhälsoteam från två olika skolor i Sverige framgångsrikt arbetar hälsofrämjande och förebyggande kring grundskoleelevers psykiska hälsa. Studiens frågeställningar besvaras med hjälp av intervjufrågor där fokus ligger i att ta reda på vilka hälsofrämjande och förebyggande insatser som används, hur personalen arbetar socialpedagogiskt samt hur samarbetet mellan yrkesrollerna ser ut. Materialet från sju telefonintervjuer redovisas genom en tematisk analys. I resultatets huvudsakliga fynd framgår det ena elevhälsoteamets arbete med “En väg in” för att öka tillgängligheten till elevhälsan för lärare och övrig personal, andra fynd synliggör hur ett normkritiskt perspektiv kombineras med det sociala och emotionella lärandet tillsammans med eleven och att en multiprofessionell sammansättning av elevhälsan är fördelaktig. Resultatet framställer även fysioterapeuten som ett viktigt komplement i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med psykisk hälsa i en skolkontext.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)