Utvärdering av olika farthinder på Malmös huvudgator

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Lunds universitet/Trafik och väg

Sammanfattning: Varje år sker det tusentals olyckor i trafiken i Sverige till följd av det stora transportbehovet i samhället. Transportstyrelsen har ett mål, Nollvisionen, som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. För att nå målet är en åtgärd att hastigheten sänks där gång- och cykeltrafik behöver interagera med motorfordon. Det kan man göra i form av sidoförskjutningar, avsmalning av körbana, cirkulationsplatser och upphöjningar. Huvudgatorna i Malmö stad ska byggas om. Därför vill man göra en utvärdering av olika typer av farthinder utifrån fem olika aspekter: översikt av trafikmiljön, trafiksäkerhet, attitydundersökningar, miljöeffekter och ekonomi. Fyra olika typer av farthinder studeras i detta examensarbete: Malmögupp, Actibump, H-gupp och busskudde. Totalt observeras 21 förbestämda platser. Följande frågeställning avser besvaras: • Vilket gupp passar bäst på vilka typer av gator utifrån de olika kriterierna? De huvudsakliga metoder som har använts är fältundersökningar i form av hastighetsmätningar, körbeteende, platsbeskrivning och intervjustudier. Olycksstatistik har samlats in via en nationell databas, STRADA. Nödvändig data har delvis samlats in på platserna och delvis tillsammans med Malmö stad. Resultatet visar att effekten av farthindren har olika resultat beroende på vilken typ av väg man studerar. De olika användningsområdena beror på den skyltade hastigheten, om det finns kollektivtrafik och andel gång- och cykel som korsar gatan. Generellt visar studien att farthinder, oavsett variant, får ner fordonens hastighet. På vägar med 30 km/h visar resultatet att busskudde är den bästa lösningen och på 40 km/h är det H-gupp utifrån de studerade kriterierna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)